2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
UMK: YAŞAMLAR
VE MANZARALAR

DUNNE & RABY

Anthony Dunne ve Fiona Raby ile Miguel Angel Valdivia

Doğum yeri: Londra, Birleşik Krallık

Merkez: Londra, Birleşik Krallık

Manifesto gereçleri: işbirliği, paralel bir dünyadaki dört hayali ülke, kâğıt, baskı

UMK: Yaşamlar ve Manzaralar, yeni teknolojilerin kültürel ve etik etkilerini sorgulayarak alternatif değerler, inançlar ve öncelikler öneren paralel bir dünyadan resimlenmiş sahneler sunuyor.

Bu proje daha eski bir araştırma olan ve Londra’daki Design Museum’un siparişi üzerine hazırlanan United Micro Kingdoms (UMK; 2012–13) projesinden ortaya çıktı. Çağdaş teknolojik ve sosyal şartlar üzerine bir araştırmayı temel alan bu proje, Birleşik Krallık için alternatif gelecekler sunuyor. UMK’de dört bağımsız ülkenin (Dijitalciler, Komünel-Nükleerciler, Anarko-Evrimciler ve Bioliberaller) her biri yönetim, ekonomi ve yaşam tarzı üzerine eleştirel düşünceye yönelik potansiyel bir “yaşayan laboratuvar”ı temsil ediyor.

Bu bienalde Dunne & Raby, paralel dünyaların görsel temsiller aracılığıyla bugüne nasıl yansıtılabileceğini sorarak, orijinal UMK projesinde yarattıkları çerçeveyi yeniden keşfetmek için bir illüstratörle iş birliği yaptılar. Kendi fikirlerine meydan okuyarak ilerlemeye devam etmek amacıyla tasarımın hayal gücünü nasıl harekete geçireceğini soruyorlar.

Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
UMK: LIVES AND
LANDSCAPES

DUNNE & RABY

Anthony Dunne and Fiona Raby with Miguel Angel Valdivia

Born: London, UK

Based: London, UK

Manifesto materials: collaboration, four imaginary counties in a parallel world, paper, printing

UMK: Lives and Landscapes presents illustrated scenes from a parallel world developed that suggests alternative values, beliefs, and priorities, by questioning the cultural and ethical impact of new technologies.

This project grew out of an earlier exploration, United Micro Kingdoms (UMK; 2012–13), commissioned by the Design Museum, London. It presented alternative futures for the UK based on research into contemporary technological and social conditions. In UMK, four self-contained counties (The Digitarians, The Communo-Nuclearists, The Anarcho-Evolutionists, and The Bioliberals) each represent a potential “living laboratory” for critical reflection on governance, economy, and lifestyle.

For the biennial, Dunne & Raby collaborated with an illustrator to further explore the framework they created in the original UMK project, asking how parallel worlds might be projected into the present through visual representation. Their goal is to continue to challenge their own ideas to move them forward, asking: How can design activate the imagination?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Share on


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —