2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
PROJELER
PROJECTS
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
KİŞİSEL BÖLÜM
Buradaki projeler kendi kişisel hayatlarımızdaki önemli sorunları araştıran manifestolardır. Bu manifestolar kendi kimliklerimizi nasıl oluşturduğumuzu ve yansıttığımızı araştırıyor. Projeler bizi erkeksilikten kadınsılığa, güzellikten çirkinliğe, aşktan kahramanlığa kadar her şey hakkındaki önyargılarımızı yeniden düşünmeye davet ediyor. Dünyayı yorumlamanın ve onunla etki- leşim kurmanın yeni yollarını aramayı teşvik ediyor.

PERSONAL DEPARTMENT
The Personal Department includes manifestos that explore issues significant to our personal lives. They investigate how we construct and project our identities. Inviting us to reconsider our preconceptions from masculinity and femininity, beauty and ug- liness, love and heroism, these manifestos encourage new ways of interpreting and interacting with the world around us.

 

 

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
KAYNAKLAR BÖLÜMÜ
Burada bir araya gelmiş projeler bizden maddi dünya ile ilişkimizi yeniden düşünmemizi isteyen manifestolardır. Bunlar, asırlık bilgilerin, becerilerin, yöntem ve yaklaşımların antro- polojik bağlamda araştırılmaları kadar geri kazanılmaları ve yeniden canlandırılmalarına dikkat çekiyor. Yiyecek, elektronik, farklı ürünler ve mobilya -aynı zamanda duyusal algılarımız- gibi çok çeşitli araçlar kullanan bu işler gelişmeyle aramızdaki ilişkiyi sorguluyorlar.

RESOURCE DEPARTMENT
The projects grouped in the Resource Department are manifestos that invite us to rethink our relationships to the material world. They emphasize anthropological research as well as the recuperation and reinvigoration of age-old knowledge, skills, methods, and approaches. Using tools as diverse as food, electronics, and furniture—as well as our sensory perceptions— these works prompt us to question our relationship to progress.

 

 

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
NORM VE STANDARTLAR BÖLÜMÜ
Sıradaki projeler statükoyu sorgulayan manifestolardır. Bunlar bizi, günlük hayatımızı biçimlendiren ve bu yolla kendimizi anlamamıza yarayan gündelik ritüel ve rutinleri yeniden ele almaya çağırıyorlar. Geleneksel hiyerarşileri yeniden düşün- meye ve yaşam kalitemiz ile gelecekteki esenliğimizi gözden geçirmeye yöneltiyorlar. Bu sürecin sonuçları bize yaşamanın olası yeni biçimlerini hayal etme konusunda ilham veriyor.

NORMS AND STANDARDS DEPARTMENT
The projects in the Norms and Standards Department are man-ifestos that question the status quo. They invite us to rethink the daily rituals and routines that shape our everyday lives and through which we come to understand ourselves. They incite us to reconsider traditional hierarchies, and to examine our quality of life and future well-being. The outcomes inspire us to imagine new possible ways of living.

 

 

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TOPLUMSAL İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Bu bölümde yer alan projeler toplumsal pratikler ve kolektif eylemlere ilişkin konuları ele alan manifestolardır. şehirler veya kırsal coğrafyalar hatta ülkeler ve halklar ölçeğinde, bu manifestolar bizi sınırlar ve sınır koşullarını, etkileşim ve üretim alanları olarak yeniden düşünmeye davet ediyor. Etik kaygılara dayanan bu projeler, insanlar ve mekanlar arasındaki ilişkileri sorguluyorlar ve bizi ve içinde yaşadığımız yerleri ben- zersiz kılan özellikler üzerinde düşünmeye teşvik ediyorlar.

CIVIC RELATIONS DEPARTMENT
The projects in the Civic Relations Department are manifestos that deal with issues of social practice and collective action. Whether at the scale of cities, rural landscapes, or even states and nations, they invite us to reconsider borders and edge conditions as spaces of interaction and production. Grounded in ethical concerns, the projects question relationships between people and places and encourage reflection on the qualities that make us and the places we inhabit unique.

 

 

 

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
YAYIN BÖLÜMÜ
Yayın Bölümü bienalin merkezi. Diyalog ve paylaşım ana temalarına değinerek, atölye çalışmaları, söyleşiler, filmler, yayınlar ve kahve eşliğinde karşılıklı konuşmalar için, İstanbul merkezli mimarlar Superpool tarafından tasarlanan bir buluşma yeri. Yayın Bölümü’ temelinde yer alan Kontraakt, canlı etkinlikler ve radyo şovundan oluşan bir program ile bu merkezden ve www.kontraakt.com adresinden yayın yapacak.

BROADCAST DEPARTMENT
The Broadcast Department is the hub of the biennial. Touching on central themes of conversation and exchange, it is a meeting place for workshops, public talks, films, publications and con- versations over coffee- designed by Istanbul-based architects Superpool. Central to the Broadcast Department is Kontraakt, a program of live events and a radio show that will broadcast from the hub and at www.kontraakt.com

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Eş Sponsorları

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —