2. ŻSTANBUL TASARIM BŻENALŻ / 2ND ISTANBUL DESIGN BIENNIAL
PROGRAMLAR
PROGRAMMES
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
“BŻZŻMLE KONUŽUN” / “TALK TO US”
PANEL VE SÖYLEŽŻLER / PANELS AND TALKS

Bienaldeki diyaloglarżn ve karžżlżklż fikir alżž-verižinin iēeriši üzerine kurulmuž olan “Bizimle Konužun” panel ve söyležileri, 21. yüzyżlżn tasarżm manifestosu iēin yeni potansiyelleri aražtżrmak üzere kürator, eležtirmen ve tasarżmcżlarż bir araya getiriyor ve žimdiden, paylažtżšżmżz gelecekle ilgili önemli sorular soruyorlar. Etkinliklerin tamamż bienal ortak alanżnda gerēekležecek.

Building on themes of dialogue and exchange in the biennial, the Talk To Us panels & chats gather together curators, critics and designers to explore new potentials for the design manifesto in the21st century and ask critical questions about our shared future, now. All events will take place at the biennial hub.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tasarżm Manifestolarżnżn Geleceši
31 Ekim, 14.00 – 15.00
Moderatör: Zoė Ryan
Aric Chen, Alison Clarke, Fiona Raby, Craig Buckley

The Future of Design Manifestos
31 October, 14.00 – 15.00
Moderator: Zoė Ryan
Aric Chen, Alison Clarke, Fiona Raby, Craig Buckley

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tasarżmcżlarla Söyležiler: Gelecek...?
01 Kasżm, 14.00 – 16.00
Moderatör: Denise Marie Bennett
Jessica Charlesworth ve Tim Parsons ile Coralie Gourguechon, Mansour Ourasanah ile Marco Susani ve Defne Koz, Rural Urban Framework, Joshua Bolchover  ve John Lin ile Kadambari Baxi ve Mabel Wilson, Natasha Marks, AVM Curiosities ile Mischer'Traxler

Designers in Dialogue: The Future is?
01 November, 14.00 -16.00

Moderator: Denise Marie Bennett
Jessica Charlesworth & Tim Parsons with Coralie Gourguechon, Mansour Ourasanah with Marco Susani & Defne Koz, Rural Urban Framework, Joshua Bolchover and John Lin with Kadambari Baxi & Mabel Wilson, Natasha Marks, AVM Curiosities with Mischer'Traxler

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sergilerin Geleceši
01 Kasżm, 16.30 - 17.30
Moderatör: Zoė Ryan
Paola Antonelli, Jan Boelen, Vasżf Kortun, Prem Krishnamurthy

The Future of Exhibitions
01 November, 16.30 - 17.30
Moderator: Zoė Ryan
Paola Antonelli, Jan Boelen, Vasżf Kortun, Prem Krishnamurthy

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tasarżmcżlarla Söyležiler: Gelecek...?
02 Kasżm, 14.00 - 16.00 
Moderatör: Denise Marie Bennett
disturbATI collective ile Clio Capeille, GOTWOB ile Manufakturist, Arctic Perspective ile Kontraakt (Cenk Dereli & Yelta Köm), Beth Schechter ile Helen Maria Nugent, Haelo Design

Designers in Dialogue: The Future is?
02 November, 14.00 - 16.00 
Moderator: Denise Marie Bennett
disturbATI collective with Clio Capeille, GOTWOB with Manufakturist, Arctic Perspective with Kontraakt (Cenk Dereli & Yelta Köm), Beth Schechter with Helen Maria Nugent, Haelo Design

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Yayżncżlżšżn Geleceši
02 Kasżm, 16.30 - 17.30
Moderatör: Meredith Carruthers
Adam Michaels, Can & Aslż Altay, Twtrate, Simon Johnson

The Future of Publishing
02 November, 16.30 - 17.30
Moderator: Meredith Carruthers
Adam Michaels, Can & Aslż Altay, Twtrate, Simon Johnson

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Aēżk Alanlarżn... Geleceši
05 Kasżm, 17.00 - 19.00
Moderatör: Ali Dur
Ömer Kanżpak, 72 Hours Urban Action, Żyi Ofis, Oral Göktaž

The Future of... Open Spaces
05 November, 17.00 - 19.00
Moderator: Ali Dur
Ömer Kanżpak, 72 Hours Urban Action, Żyi Ofis, Oral Göktaž

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Yiyecešin... Geleceši
08 Kasżm, 15.00-17.00
Moderatör: Mehmet Gürs
Joost Bakker, Defne Koryürek, Arielle Johnson

The Future of... Food
08 November, 15.00-17.00
Moderator: Mehmet Gürs
Joost Bakker, Defne Koryürek, Arielle Johnson

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kolektif Hareketin... Geleceši
12 Kasżm, 17.00-19.00
Moderatör: Meriē Öner
Gastronomika, Herkes Żēin Mimarlżk, Fala Atelier, Rotor

The Future of... Collective Action
12 November, 17.00-19.00
Moderator: Meriē Öner
Gastronomika, Architecture for All, Fala Atelier, Rotor

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Mimari Tasarżm Araēlarżnżn... Geleceši
19 Kasżm, 17.00-19.00
Moderatör: Kerem Piker
Emre Arolat, Saffet Kaya Bekirošlu

The Future of... Architectural Design Tools?
19 November, 17.00-19.00
Moderator: Kerem Piker
Emre Arolat, Saffet Kaya Bekirošlu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Žeylerin... Geleceši
26 Kasżm, 17.00-19.00
Moderatör: Tamer Nakżžcż 
Formafantasma, Matthew Waldman, Meriē Kara, Refik Anadol (daha sonra aēżklanacaktżr)

The Future of... Things
26 November, 17.00-19.00
Moderator: Tamer Nakżžcż 
Formafantasma, Matthew Waldman, Meriē Kara, Refik Anadol (to be confirmed)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bizimle Konužun Sosyal
Gelecek artżk eskisi gibi dešil! (bir yżl sonra... ve žimdiden itibaren iki yżl!)
03 Aralżk, 17.00-19.00
Moderatörler: Zoe Ryan & Meredith Carruthers
Misafir konužmacżlar aēżklanacaktżr.

Talk To Us Social
The future is not what it used to be! (a year later... and two years from now!)
03 December, 17.00-19.00
Moderators: Zoe Ryan & Meredith Carruthers
With guest speakers to be announced.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kütüphanelerin... Geleceši  
CEVHER Kamusal Žahanelik - Kütüphaneler: Geēmiž, Žimdi, Gelecek
06 Aralżk, 12.00-19.00
Moderatörler: Ali Taptżk & Alexis Žanal
Misafir konužmacżlar arasżnda kültürbilimciler, kütüphaneciler, tarihēiler, sanatēż ve tasarżmcżlar ve State Library of Queensland The Edge, Amsterdam Public Library (OBA), Bibliotheca Alexandrina (BA), Future Oslo Public Library’den panelistler olacaktżr.

The Future of... Libraries  
CEVHER Public Excellency - Libraries: Past, Present, Future
06 December, 12.00-19.00
Moderators: Ali Taptżk & Alexis Žanal
Guest speakers will include cultural scholars, librarians, historians, artists and designers, including a panel from State Library of Queensland The Edge, Amsterdam Public Library (OBA), Bibliotheca Alexandrina (BA), Future Oslo Public Library.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dešiž Tokužun... Geleceši
10 Aralżk, 17.00-19.00
Moderatör: Sinan Logie
Something & Son, Ali Cindoruk, Stefano Serafini

The Future of... Exchange
10 December, 17.00-19.00
Moderator: Sinan Logie
Something & Son, Ali Cindoruk, Stefano Serafini

ŻKSV programda dešižiklik yapma hakkżna sahiptir.        
ŻKSV reserves the right to make changes in the program.

Panel serisi VitrA’nżn sponsorlušunda gerēekležtirilmektedir.
Panel series are sponsored by VitrA.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SÖYLEŽŻ / INTERIEW

1960 Bildirileri
29 Kasżm, 18.30 - 20.30 - SALT Galata Oditoryum
Söyleži: Esra Akcan
Cengiz Bektaž, Ersen Gürsel ve Ušur Tanyeli ile sözlü tarih
SALT iž birliši ile

1960 Manifestos
29 November, 18.30 - 20.30 - SALT Galata Auditorium
Interview: Esra Akcan
An oral history with Cengiz Bektaž, Ersen Gürsel and Ušur Tanyeli
In collaboration with SALT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bienal Ež Sponsorlarż

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —